နယ္စပ္မ်ား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးေသာ နယ္စပ္မ်ား စီမံခ်က္ သည္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ — ဦးေဆာင္သည့္ လံုၿခံဳေရး စီမံခ်က္ျဖစ္၍ ေရေၾကာင္းျဖင့္ လူခိုးသြင္းျခင္းကို တြန္းလွန္ရန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

OSB ကို 2013 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 18 ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ေရေၾကာင္းျဖင့္ အရဲစြန္႔လာမႈမ်ား၏ အေရအတြက္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ကာ ပင္လယ္ျပင္၌ အသက္ဆံုးရႈံးမႈကို တားဆီးခဲ့ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသည္ လူခိုးသြင္းမႈ၏ တရားမဝင္ လုပ္ရပ္ အဆံုးသတ္ေရးကို ဆက္လက္၍ ကတိကဝတ္ျပဳ တာဝန္ယူထားလ်က္ရွိေနပါသည္။ ဗီဇာတစ္ခု မရွိပဲ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေလွျဖင့္ လာေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ မည္သူ႔ကိုမဆို ၄င္းတို႔ထြက္ခြာလာရာ ႏုိင္ငံသို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခိုင္းမည္ျဖစ္သည္။

Find out more