عملیات اقتدارمرزها

دولت استرالیا خود را متعهد به محافظت از مرزهای استرالیا، مبارزه با قاچاق انسان در منطقه ما و همچنین بازداری افراد از از به خطر انداختن جان خود در دریا می داند.

عملیات اقتدار مرزها یک عملیات امنیت مرزی نظامی است که از سال 2013 به منظور انجام این تعهد آغاز شد.

اطلاعات بیشتر