عملیات اقتدارمرزها

عملیات اقتدارمرزها (OSB) یک طرح امنیت مرزی است که توسط نیروهای نظامی اجرا می شود وهدف آن مبارزه با قاچاقبری انسانی از طریق دریا و محافظت از مرزهای استرالیا می باشد.

OSB در 18 سپتامبر 2013 راه اندازی گردید و با با موفقیت از تعداد افرادی که تلاش می نمایند خود را غیر قانونی به استرالیا برسانند کاسته است و نیزاز از دست رفتن جان افراد در دریاها جلوگیری نموده است.

استرالیا همچنان متعهد به پایان دادن به فعالیت مجرمانه قاچاقبران انسانی است. هر کس سعی کند که با لنج و بدون ویزا به استرالیا بیاید به کشور مبدا حرکت بازگردانده خواهد شد.

اطلاعات بیشتر