در استرالیا

استرالیا توانایی های محافظت از مرزهایش را تقویت کرده است. هر فردی که تلاش کند به صورت غیر قانونی با قایق به استرالیا سفر کند، شناسایی و رهگیری شده و بازگردانده خواهد شد.

مرزهای استرالیا به روی مهاجرت های غیر قانونی دریایی بسته شده است.

استرالیا برای مبارزه با قاچاقچیان انسان، جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی به استرالیا و بازداری افراد از اقدام به سفرهای نا امن با قایق های قاچاقچیان، سیاست های محافظت مرزی سختگیرانه ای دارد.

این سیاست استرالیا است که قایق های قاچاقچیان انسان را در صورتی که امکان امن این کار وجود داشته باشد، بازگرداند.

هر کسی که به صورت غیر قانونی با قایق به استرالیا سفر کرده باشد اجازه ماندن در استرالیا را نخواهد داشت.

متاسفانه افراد هنوز هم به واسطه تلاش برای آمدن به استرالیا از راهی غلط، پول خود را هدر می دهند و جان خود را به خطر می اندازند.

محافظت از مرزهای استرالیا و مبارزه با قاچاقچیان انسان تنها کار دولت استرالیا نیست؛ همه نقشی برای ایفا کردن در این خصوص دارند.

شما می توانید با اطلاع دادن به افراد داخل جامعه خود یا دوستانتان و خانواده ای که در خارج از استرالیا زندگی می کنند درباره سیاست های محافظتی مرزی قدرتمند استرالیا کمک کنید.

  • افراد را تشویق کنید به روشی درست، با ویزای استرالیا به استرالیا بیایند.
  • توضیح دهید که تلاش برای رسیدن به استرالیا به صورت غیر قانونی با قایق، بسیار خطرناک است و به معنای هدر رفتن پول و وقت است.
  • فعالیت های قاچاقچیان انسان را به سازمان دیدبان مرزی به شماره  1800009623 گزارش کنید. گزارش ها می توانند به صورت ناشناس ارائه شوند.

سیاست های سختگیرانه محافظت مرزی استرالیا تغییر نخواهند کرد

حت فرماندهی من، هر یک از قایق های قاچاقچیان که به استرالیا نزدیک شود

.متوقف و بازگردانده خواهد شد

.این رویه تغییر نخواهد کرد

.قاچاقچیان انسان از تدابیر دفاعی ما عبور نخواهند کرد

.نه هنگامی که من در این مسئولیت هستم

جان خود را برای هیچ به خطر نیندازید. مرزهای استرالیا رسوخ ناپذیرند

_من فرمانده عملیات اقتدار مرزها هستم 

عملیات نظامی استرالیا برای مبارزه با قاچاقچیان انسان

.و سفر غیر قانونی با قایق به استرالیا

توانایی های دفاعی و ضد قاچاقچیان انسان مابسیار قوی هستند

.و بسیار قوی خواهند ماند

.به قاچاقچیان انسان اعتماد نکنید

.آنها جنایتکارانی هستند که می خواهند شما را استثمار کنند

.زندگی خود را برای هیچ به خطر نیندازید

به قاچاقچیان انسان اعتماد نکنید. شما بازگردانده خواهید شد

عملیات نظامی استرالیا برای مبارزه با قاچاقچیان انسان

.در آینده تحت فرماندهی من ادامه خواهد یافت

تحت نظارت من، اگر تلاش کنید تا یک مسافرت غیر قانونی با قایق به استرالیا انجام دهید

.رهگیری و بازگردانده خواهید شد

.قاچاقچیان انسان سر شما کلاه می گذارند

.زندگی خود و خانواده خود را در دستان این جنایتکاران قرار ندهید

تغییری در سیاست استرلیا دربازگرداندن قایقها بوجود نیامده است

هرکس سعی کند که بطور غیرقانونی و با قایق به استرالیا بیاید، ردیابی، متوقف گردیده و با رعایت ایمنی از آبهای استرالیا اخراج میگردد. این قوانین برای همگان است. استثنایی وجود ندارد.