عملیات اقتدارمرزها

گروه عملیاتی آژانس مشترک عملیات اقتدار مرزها (JATF) یک ابتکار کاملا دولتی است که از حمایت تعدادی از سازمان های دولتی استرالیا برخوردار است.

چارت سازمانی  (63KB PDF)

اخبار

بیانیه های رسانه ای مربوط به عملیات اقتدار مرزها و به روز رسانی و اطلاعات مربوط به نحوه انجام آن در اتاق خبر نیروهای مرزی استرالیا منتشر می شود.