عملیات سرحدات مستقل

عملیات سرحدات مستقل (OSB) یک عملیات حفاظتی سرحدات تحت رهبری قوای نظامی است و هدف آن مبارزه علیه قاچاق انسانها و حفاظت از سرحدات آسترالیا می باشد.

OSB بتاریخ 18 سپتمبر 2013 تاسیس گردید و موفقانه از مرگ و میر اشخاص در ابحار و میزان ورود مسافرت های غیرقانونی بحری به آسترالیا را کاهش داده است.

آسترالیا به خاتمه بخشیدن فعالیت های جنایی قاچاق انسانها متعهد باقی می باشد. هر شخصیکه سعی کند بدون ویزه ذریعه کشتی وارد آسترالیا گردد، به کشور محل آغاز مسافرتش بازگشت داده خواهد شد.

نور ډیر ومومه