در آسترالیا

آستراليا ظرفيت هاى محافظت سرحدات خود را تقويت کرده است. هر کسی که تلاش کند طور غیر قانونی با کشتى به آستراليا سفرنماید شناسایی، متوقف و برگشت داده خواهد شد.

سرحدات آستراليا به روی مهاجرتهای غیر قانونی بحری مسدود است.

آستراليا دارای سیاست های قوی برای محافظت سرحدات خود میباشد تا با قاچاق مردم مجادله کرده، از مهاجرتهای غیرقانونی به آستراليا جلوگیری و افرادی را که براى سفرهاى خطرناک با کشتى های قاچاق برى انسانها تلاش ميکنند، ممانعت نمايد.

این سياست آسترالياست که کشتى های قاچاق مردم را در صورتیکه انجام این کار مصئون باشد، برگرداند.

هیچ فردی که طور غیر قانونی با کشتى به آستراليا سفر مى کند اجازه ندارد که در آستراليا بماند.

متاسفانه، مردم هنوز هم پول شان را به هدر داده و زندگی شان را در تلاشى براى آمدن به آستراليا از راه نادرست به خطر مى اندازند.

محافظت از سرحدات آستراليا و مجادله با قاچاق مردم صرف وظیفۀ حکومت آستراليا نیست؛ هرکس در آن نقشی دارد تا اجرا نماید.

شما با بیان کردن سیاست های شدید آستراليا در مورد محافظت سرحداتش به مردم جامعه تان، دوستان و خانواده تان که در خارج زندگی میکنند، میتوانید کمکی انجام دهید.

  • مردم را تشویق کنید تا از راه درست به آستراليا بیایند؛ با یک ويزۀ آستراليائى.
  • توضیح کنيد که تلاش کردن برای رسیدن به آستراليا به صورت غیر قانونی توسط کشتى بسیار خطرناک و ضايع کردن وقت و پول ميباشد.
  • فعالیت های قاچاق مردم را با تلفون ۱۸۰۰۰۰۹۶۲۳ به اطلاع ناظرین سرحدی برسانيد. اطلاعات بصورت ناشناس فراهم شده ميتواند.

سرحدات آسترالیا بروی مهاجرتهای غیر قانونی مسدود خواهد ماند

من تورن جنرال کریگ فورینی هستم. منحیث قوماندان جدید قوای عملیات سرحدات مستقل آسترالیا، برای هر کسیکه در نظر دارد بطور غیر قانونی توسط کشتی به آسترالیا سفر نماید، یک پیغام ساده دارم. تحت رهبری من، سرحدات آسترالیا بروی مهاجرتهای غیر قانونی مسدود خواهد ماند. اگر شما به یک سفر غیر قانونی بوسیله ی کشتی بطرف آسترالیا مبادرت كند، متوقف خواهید شد و به کشوریکه از آن عازم شده اید ویا به کشور اصلی تان برگشت داده میشوید. آسترالیا در حفاظت سرحداتش و جلوگیری از مرگ و میر در ابحار جدی است. این تغیر نخواهد کرد. سرحدات آسترالیا هرروز سال تحت نظارت، گزمه و محافظت قرار داشته، و قوای دفاعی محافظت سرحدات ما قوی تر ازهمیشه هستند

سرحدات آسترالیا مجدداً تقویت گردیده

سرحدات آسترالیا مجدداً تقویت گردیده

در طی پنج سال پس از آنکه دولت آسترالیا ئی عملیات سرحدات مستقل(Operation Sovereign Borders) را تأسیس نمود،, ما با موفقیت کشتی ها را متوقف ساختیم و از تهدید قاچاقبران- انسانی علیه آسترالیا جلوگیری بعمل آورده ایم.

مسئولین استرالیائی نه تنها بتعداد 33 کشتی را بازداشت کرده، 827 نفر را به محل عزیمت شان برگشت داده، و از سوی دیگر ما با شرکای منطقوی خود کار کردیم تا بیشتر از 70 موارد خطرناک قاچاق- انسانها را قبل ازعزیمت آنها مختل بسازیم.

قاچاق – انسانها از طریق ابحار بطور پیوسته یک خطر دوامدار را علیه مصئونیت و امنیت سرحدات آسترالیا مواجه میسازد.

اخیراً وارد شدن کشتی قاچاق - انسانها از ویتنام یک یادآوری بموقع میباشد که تهدید هنوزهم رفع نشده است.

این اشخاص بزودی تعین موقعیت شده، بازداشت گردیده و به وطن شان فرستاده شدند. هیچ کس از آنها درآسترالیا مسکن گزین نشد.

ودر حالیکه این کشتی ناکام گردید، قاچاقبران- مردم ورود شانرا وسیله ای برای بازاریابی وانمود میکنند تا دیگر مردمان آسیب پذیر را ترغیب نمایند تا سوار یک کشتی شوند.

به افراد جنایتکارقاچاقبران- انسانها گوش ندهید.

آسترالیا منابع اضافی را برای نظارتهای بحری و هوائی عهده دار شده است تا علیه این تهدید مقابله کند.

اگر شما تلاش کنید به طورغیرقانونی توسط کشتی به آسترالیا بیائید، شما متوقف خواهید شد.

سیاست های کاری محافظت سرحدات ما تغیر نکرده اند، و نخواهند کرد.

ما استقلالیت وامنیت ملت خود را مورد سازش قرار نخواهیم داد.

ترتیبات بررسی مهاجرتی منطقوی ادامه خواهد یافت و هرفردی که تابع قانون رسیدگی مهاجرتی منطقوی باشد در آسترالیا مسکن گزین نخواهد شد.

استحکام مجدد عملیات سرحدات مستقل یک پیام قوی را برای قاچاقبران – انسانها و کسانیکه میخواهند از خدمات شان مستفید شوند، میفرستد اراده ی راسخ دولت آسترالیا ی جهت حفاظت سرحدات ما، مجادله علیه قاچاق – انسانها و جلوگیری از تلفات درا بحار، قوی تر از پیش است.

هیچگونه تغیری در پالیسی بازگردان کشتی ها توسط آسترالیا رخ نداده است

هر شخصیکه سعی کنید ذریعه کشتی بطور غیرقانونی به آسترالیا سفر کند، کشف، دستگیر و محفوظانه از آبهای آسترالیا برگردانده خواهد شد. این قانون شامل حال همه افراد می شود و استثنایی وجود ندارد.