در آسترالیا

آستراليا ظرفيت هاى محافظت سرحدات خود را تقويت کرده است. هر کسی که تلاش کند طور غیر قانونی با کشتى به آستراليا سفرنماید شناسایی، متوقف و برگشت داده خواهد شد.

سرحدات آستراليا به روی مهاجرتهای غیر قانونی بحری مسدود است.

آستراليا دارای سیاست های قوی برای محافظت سرحدات خود میباشد تا با قاچاق مردم مجادله کرده، از مهاجرتهای غیرقانونی به آستراليا جلوگیری و افرادی را که براى سفرهاى خطرناک با کشتى های قاچاق برى انسانها تلاش ميکنند، ممانعت نمايد.

این سياست آسترالياست که کشتى های قاچاق مردم را در صورتیکه انجام این کار مصئون باشد، برگرداند.

هیچ فردی که طور غیر قانونی با کشتى به آستراليا سفر مى کند اجازه ندارد که در آستراليا بماند.

متاسفانه، مردم هنوز هم پول شان را به هدر داده و زندگی شان را در تلاشى براى آمدن به آستراليا از راه نادرست به خطر مى اندازند.

محافظت از سرحدات آستراليا و مجادله با قاچاق مردم صرف وظیفۀ حکومت آستراليا نیست؛ هرکس در آن نقشی دارد تا اجرا نماید.

شما با بیان کردن سیاست های شدید آستراليا در مورد محافظت سرحداتش به مردم جامعه تان، دوستان و خانواده تان که در خارج زندگی میکنند، میتوانید کمکی انجام دهید.

  • مردم را تشویق کنید تا از راه درست به آستراليا بیایند؛ با یک ويزۀ آستراليائى.
  • توضیح کنيد که تلاش کردن برای رسیدن به آستراليا به صورت غیر قانونی توسط کشتى بسیار خطرناک و ضايع کردن وقت و پول ميباشد.
  • فعالیت های قاچاق مردم را با تلفون ۱۸۰۰۰۰۹۶۲۳ به اطلاع ناظرین سرحدی برسانيد. اطلاعات بصورت ناشناس فراهم شده ميتواند.

پالیسی های سختگیرانهء آسترالیا در مورد حفاظت سرحدات تغیرنخواهد کرد

تحت قوماندهء من، هر قایق قاچاق مردم که به طرف آسترالیا نزدیک شود

.متوقف گردیده و بازگشت داد میشود

.و این روند تغیر نخواهد کرد

.قاچاقبران مردم از صفوف دفاعی ما عبور نخواهند کرد

نه تا زمانیکه من نظارت میکنم

حیات تانرا برای هیچ در خطر نیندازید- سرحدات آسترالیا مانند صخره محکم اند

من قوماندان عملیات سرحدات مستقل هستم-

عملیات آسترالیا تحت رهبری قوای نظامی موظف اند تا علیه قاچاق مردم

.وسفرهای غیر قانونی توسط قایق بطرف آسترالیا پیکار نمایند

،توانمندی ما در مبارزه علیه قاچاق مردم و دفاع مانند صخره استوار است

.وبه همان روش خواهد ماند

.به قاچاقبران مردم اعتماد نکنید

.آنان جنایت کاران اند و در صدد استثمار شما اند

.حیات تانرا را برای هیچ در خطر نیندازید

به قاچاقبران مردم اعتماد نکنید- شما برگشت داده خواهید شد

عملیات آسترالیا تحت رهبری قوای نظامی جهت مبارزه علیه قاچاق مردم

.درتحت قوماندهء من در آینده ادامه خواهد یافت

درحالیکه من نظارت میکنم اگر شما به یک سفرغیر قانونی بوسیلهء قایق بطرف آسترالیا تلاش نمائید

.شما متوقف گردیده و برگشت داده خواهید شد

.قاچاقبران مردم شما را غارت خواهند کرد

.حیات خو یا خانوادهء خود رادر دست این جنایتکاران نیندازید

هیچگونه تغیری در پالیسی بازگردان کشتی ها توسط آسترالیا رخ نداده است

هر شخصیکه سعی کنید ذریعه کشتی بطور غیرقانونی به آسترالیا سفر کند، کشف، دستگیر و محفوظانه از آبهای آسترالیا برگردانده خواهد شد. این قانون شامل حال همه افراد می شود و استثنایی وجود ندارد.