عملیات سرحدات مستقل

ادارۀ مشترک نيروى کار عمليات سرحدات مستقل یک ابتکارهمه جانبۀ دولتی است که از جانب شماری از نهاد های حکومت آسترليا حمایت میشود.

گراف تشکیلات -  (63KB PDF)

اخبار

اطلاعيه هاى مطبوعاتى مربوط به عملیات سرحدات مستقل(OSB)، آخرین گذارش های عملياتى و متن ها ی آن در بخش اخبار قوای سرحدى آستراليا نشرميشود.