خارج از آسترالیا

آستراليا ظرفيت هاى محافظت سرحدات خود را تقويت کرده است. هر کسی که تلاش نماید طور غیر قانونی با کشتى به آستراليا سفرنماید شناسایی، متوقف و برگردانده خواهد شد.

سرحدات آستراليا بروی مهاجرتهای غیر قانونی بحری مسدود است.

هر کسیکه براى سفر غیر مجاز باکشتى به آستراليا تلاش کند به محل آغاز سفرش يا به کشو اصلی اش برگردانده شده و یا به کشور دیگر انتقال داده خواهد شد.

هیچ فردی که طور غیر قانونی با کشى به آستراليا سفرمى کند اجازه نخواهد داشت که درآستراليا بماند.

سیاست های شدید محافظت سرحدات آستراليا طوری طرح ريزى شده تا سرحدات آستراليا را محافظت، با قاچاق مردم مبارزه و تلاش مردم براى مسافرت خطرناک با کشتى در امتداد بحر فراخ را منع کند.

به دروغ های قاچاقبران مردم باور نکنید.

قاچاقبران مردم با استفاده از وعده های دروغین سکونت در آستراليا مردم را متقاعد ميسازند تا پول شانرا به آنها بدهند. دروغ های آنها را باور نکنید. حقیقت اين است که هیچ کسى که بخاطر يک سفر خطرناک با کشتى به آستراليا به قاچاقبران مردم پول مى پردازد، چيزى را که به خاطر آن پول پرداخته حاصل نخواهد کرد.

قاچاقبران مردم پرواى مصوونيت و آینده شما را ندارند. آنها صرف علاقمند پول شما هستند.

بصورت مصئون و قانونی مسافرت کنيد.

براى داخل شدن به آستراليا صرف يک راه وجود دارد؛ ويزۀ آستراليا.

بخاطر حصول معلومات بيشتر دربارۀ گزينه هاى تان براى مسافرت مصوون و قانونى به اين ويبسايت مراجعه کنيد. ويبسايت وزارت داخله .

سرحدات آسترالیا بروی مهاجرتهای غیر قانونی مسدود خواهد ماند

من تورن جنرال کریگ فورینی هستم. منحیث قوماندان جدید قوای عملیات سرحدات مستقل آسترالیا، برای هر کسیکه در نظر دارد بطور غیر قانونی توسط کشتی به آسترالیا سفر نماید، یک پیغام ساده دارم. تحت رهبری من، سرحدات آسترالیا بروی مهاجرتهای غیر قانونی مسدود خواهد ماند. اگر شما به یک سفر غیر قانونی بوسیله ی کشتی بطرف آسترالیا مبادرت كند، متوقف خواهید شد و به کشوریکه از آن عازم شده اید ویا به کشور اصلی تان برگشت داده میشوید. آسترالیا در حفاظت سرحداتش و جلوگیری از مرگ و میر در ابحار جدی است. این تغیر نخواهد کرد. سرحدات آسترالیا هرروز سال تحت نظارت، گزمه و محافظت قرار داشته، و قوای دفاعی محافظت سرحدات ما قوی تر ازهمیشه هستند

سرحدات آسترالیا مجدداً تقویت گردیده

سرحدات آسترالیا مجدداً تقویت گردیده

در طی پنج سال پس از آنکه دولت آسترالیا ئی عملیات سرحدات مستقل(Operation Sovereign Borders) را تأسیس نمود،, ما با موفقیت کشتی ها را متوقف ساختیم و از تهدید قاچاقبران- انسانی علیه آسترالیا جلوگیری بعمل آورده ایم.

مسئولین استرالیائی نه تنها بتعداد 33 کشتی را بازداشت کرده، 827 نفر را به محل عزیمت شان برگشت داده، و از سوی دیگر ما با شرکای منطقوی خود کار کردیم تا بیشتر از 70 موارد خطرناک قاچاق- انسانها را قبل ازعزیمت آنها مختل بسازیم.

قاچاق – انسانها از طریق ابحار بطور پیوسته یک خطر دوامدار را علیه مصئونیت و امنیت سرحدات آسترالیا مواجه میسازد.

اخیراً وارد شدن کشتی قاچاق - انسانها از ویتنام یک یادآوری بموقع میباشد که تهدید هنوزهم رفع نشده است.

این اشخاص بزودی تعین موقعیت شده، بازداشت گردیده و به وطن شان فرستاده شدند. هیچ کس از آنها درآسترالیا مسکن گزین نشد.

ودر حالیکه این کشتی ناکام گردید، قاچاقبران- مردم ورود شانرا وسیله ای برای بازاریابی وانمود میکنند تا دیگر مردمان آسیب پذیر را ترغیب نمایند تا سوار یک کشتی شوند.

به افراد جنایتکارقاچاقبران- انسانها گوش ندهید.

آسترالیا منابع اضافی را برای نظارتهای بحری و هوائی عهده دار شده است تا علیه این تهدید مقابله کند.

اگر شما تلاش کنید به طورغیرقانونی توسط کشتی به آسترالیا بیائید، شما متوقف خواهید شد.

سیاست های کاری محافظت سرحدات ما تغیر نکرده اند، و نخواهند کرد.

ما استقلالیت وامنیت ملت خود را مورد سازش قرار نخواهیم داد.

ترتیبات بررسی مهاجرتی منطقوی ادامه خواهد یافت و هرفردی که تابع قانون رسیدگی مهاجرتی منطقوی باشد در آسترالیا مسکن گزین نخواهد شد.

استحکام مجدد عملیات سرحدات مستقل یک پیام قوی را برای قاچاقبران – انسانها و کسانیکه میخواهند از خدمات شان مستفید شوند، میفرستد اراده ی راسخ دولت آسترالیا ی جهت حفاظت سرحدات ما، مجادله علیه قاچاق – انسانها و جلوگیری از تلفات درا بحار، قوی تر از پیش است.

هیچگونه تغیری در پالیسی بازگردان کشتی ها توسط آسترالیا رخ نداده است

هر شخصیکه سعی کنید ذریعه کشتی بطور غیرقانونی به آسترالیا سفر کند، کشف، دستگیر و محفوظانه از آبهای آسترالیا برگردانده خواهد شد. این قانون شامل حال همه افراد می شود و استثنایی وجود ندارد.