خارج از آسترالیا

آستراليا ظرفيت هاى محافظت سرحدات خود را تقويت کرده است. هر کسی که تلاش نماید طور غیر قانونی با کشتى به آستراليا سفرنماید شناسایی، متوقف و برگردانده خواهد شد.

سرحدات آستراليا بروی مهاجرتهای غیر قانونی بحری مسدود است.

هر کسیکه براى سفر غیر مجاز باکشتى به آستراليا تلاش کند به محل آغاز سفرش يا به کشو اصلی اش برگردانده شده و یا به کشور دیگر انتقال داده خواهد شد.

هیچ فردی که طور غیر قانونی با کشى به آستراليا سفرمى کند اجازه نخواهد داشت که درآستراليا بماند.

سیاست های شدید محافظت سرحدات آستراليا طوری طرح ريزى شده تا سرحدات آستراليا را محافظت، با قاچاق مردم مبارزه و تلاش مردم براى مسافرت خطرناک با کشتى در امتداد بحر فراخ را منع کند.

به دروغ های قاچاقبران مردم باور نکنید.

قاچاقبران مردم با استفاده از وعده های دروغین سکونت در آستراليا مردم را متقاعد ميسازند تا پول شانرا به آنها بدهند. دروغ های آنها را باور نکنید. حقیقت اين است که هیچ کسى که بخاطر يک سفر خطرناک با کشتى به آستراليا به قاچاقبران مردم پول مى پردازد، چيزى را که به خاطر آن پول پرداخته حاصل نخواهد کرد.

قاچاقبران مردم پرواى مصوونيت و آینده شما را ندارند. آنها صرف علاقمند پول شما هستند.

بصورت مصئون و قانونی مسافرت کنيد.

براى داخل شدن به آستراليا صرف يک راه وجود دارد؛ ويزۀ آستراليا.

بخاطر حصول معلومات بيشتر دربارۀ گزينه هاى تان براى مسافرت مصوون و قانونى به اين ويبسايت مراجعه کنيد. ويبسايت وزارت داخله .

پالیسی های سختگیرانهء آسترالیا در مورد حفاظت سرحدات تغیرنخواهد کرد

تحت قوماندهء من، هر قایق قاچاق مردم که به طرف آسترالیا نزدیک شود

.متوقف گردیده و بازگشت داد میشود

.و این روند تغیر نخواهد کرد

.قاچاقبران مردم از صفوف دفاعی ما عبور نخواهند کرد

نه تا زمانیکه من نظارت میکنم

حیات تانرا برای هیچ در خطر نیندازید- سرحدات آسترالیا مانند صخره محکم اند

من قوماندان عملیات سرحدات مستقل هستم-

عملیات آسترالیا تحت رهبری قوای نظامی موظف اند تا علیه قاچاق مردم

.وسفرهای غیر قانونی توسط قایق بطرف آسترالیا پیکار نمایند

،توانمندی ما در مبارزه علیه قاچاق مردم و دفاع مانند صخره استوار است

.وبه همان روش خواهد ماند

.به قاچاقبران مردم اعتماد نکنید

.آنان جنایت کاران اند و در صدد استثمار شما اند

.حیات تانرا را برای هیچ در خطر نیندازید

به قاچاقبران مردم اعتماد نکنید- شما برگشت داده خواهید شد

عملیات آسترالیا تحت رهبری قوای نظامی جهت مبارزه علیه قاچاق مردم

.درتحت قوماندهء من در آینده ادامه خواهد یافت

درحالیکه من نظارت میکنم اگر شما به یک سفرغیر قانونی بوسیلهء قایق بطرف آسترالیا تلاش نمائید

.شما متوقف گردیده و برگشت داده خواهید شد

.قاچاقبران مردم شما را غارت خواهند کرد

.حیات خو یا خانوادهء خود رادر دست این جنایتکاران نیندازید

هیچگونه تغیری در پالیسی بازگردان کشتی ها توسط آسترالیا رخ نداده است

هر شخصیکه سعی کنید ذریعه کشتی بطور غیرقانونی به آسترالیا سفر کند، کشف، دستگیر و محفوظانه از آبهای آسترالیا برگردانده خواهد شد. این قانون شامل حال همه افراد می شود و استثنایی وجود ندارد.