د سرحداتو خپلواکی عملیات

د اسټراليا حکومت ژمن دی ترڅو له خپلو سرحدونو دفاع او په خپله سيمه کې د خلکو قاچاقبرو سره مبارزه کړي ، او هم د هغو کسانو مخه ونيسي کوم چې خپل ژوند په سمندر کې له خطره سره مخامخوۍ.

د اسټراليا د سرحدونوخپلواکۍ عمليات د نظاميانو له خوا پر مخ وړل کيږي چۍ په ۲۰۱۳ کال کې پر مخ اچول شوي ترڅو خپلې ژمنې تر سره کړي.

نور ډیر ومومه