د سرحداتو خپلواکی عملیات

د OSB د ګډو ادارو کاری ځواکونه ( JATF) ټول د حکومت نوښت دي او د حکومت د بيلابيلو ادارو له خوا يې ملاتړ کيږي.

تشکیلاتي فهرست ــ ۲۰۱۶ کال فبروري (63KB PDF)

خبرونه

د OSB په اړوند، د رسنیزخبرتیا خپرول او تازه عملیاتی معلومات د آسترالیا سرحدی ځواک خبر خونې کې خپريږي.