ස්වාධිපත්‍ය දේශසීමා මෙහෙයුම

තම දේශ සීමා ආරක්ෂා කරගැනීම සහ අප කලාපයේ මිනිස් ජාවාරම මැඩලීමට සහ මුහුදේදී මිනිසුන් අනතුර පත්වීම වැලැක්වීමට ඔස්ට්‍රේලියාව කැපවී ඇත.

Operation Sovereign Borders හෙවත් ස්වෛරී දේශසීමා මෙහෙයුම යනු මෙම අරමුණ ඉටු කරගැනීම සඳහා 2013 වසරේ ස්ථාපනය කරන ලද හමුදාමය දේශසීමා ආරක්ෂක මෙහෙයුමකි.

වැඩි විස්තර දැනගන්න