ස්වාධිපත්‍ය දේශසීමා මෙහෙයුම

ස්වාධිපත්‍ය දේශසීමා මෙහෙයුම (OSB) යනු මුහුදු මාර්ගික පුද්ගල ජාවාරම නැවැත්වීම සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ දේශසීමා ආරක්‍ෂා කිරීම අරමුණු කරගෙන හමුදාව විසින් මෙහෙයවනු ලබන දේශසීමා ආරක්‍ෂණ ක්‍රියාවලියකි.

OSB ස්ථාපිත කරන ලද්දේ 2013 සැප්තැම්බර් මස 18 වන අතර එමගින් ඕස්ට්‍රේලියාවට එන නීතිවිරෝධී මුහුදු මාර්ගික සංක්‍රමණ සාර්ථකව අඩු කරන ලද අතර මුහුද මැදදී සිදු වන ජීවිත හානිද වළකා ඇත.

පුද්ගල ජාවාරම නමැති සාපරාධී ක්‍රියාව සහමුලින් නවතා දැමීමට ඕස්ට්‍රේලියාව ඇපකැප වී සිටී. වීසා බලපත්‍රයක් නැතිව බෝට්ටු මගින් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට උත්සාහ කරන කවුරු වුණත් ඔවුන් පිටත් වූ රටටම ආපසු යැවෙනු ඇති. 

වැඩි විස්තර දැනගන්න