ස්වාධිපත්‍ය දේශසීමා මෙහෙයුම

OSB ඒකාබද්ධ නියෝජිත කාර්ය බලකාය (JATF) යනු ඔස්ට්‍රේලියානු රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් මගින් සහය ලබාදෙන සම්පූර්ණ රාජ්‍ය මූලාරම්භයකි.

සංවිධාන සිතියම (63KB PDF)

ප්‍රවෘත්ති

පිටපත් ඕස්ට්රේලියානු දේශ සීමා බලකායේ ප්රවෘති මැදිරියෙහි පළ කෙරේ