Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới

Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp Cơ quan OSB (JATF) là sáng kiến toàn chính phủ được hỗ trợ bởi các cơ quan chính phủ Úc.

Biểu đồ tổ chức  (63KB PDF)

Tin tức

Tin tức cho các phương tiện truyền thông liên quan đến Chiến Dịch Bảo Vệ Chủ Quyền Biên Giới (OSB), các tin tức cập nhật về Hoạt Động và văn bản đã được đăng tai trên trang tin tức của Lực Lượng Bảo Vệ Biên Giới Úc.