Loading

​​

سرحدات استرالیا تمام روز و هر روز گزمه میشوند


هر کسی که اقدام سفر بدون اجازه با کشتی به استرالیا را کند، به نقطه عزیمت خود بازگردانده میشود، به کشور خود بازگردانده میشود، یا برای پروسه اداری به کشور سومی منتقل میشود.

از 2013، استرالیا هرکشتی را که قصد امدن غیرقانونی را داشته متوقف کرده است. هر کشتی از نزدیک نظارت میشود. احتمال مهاجرت غیرقانونی به استرالیا صفر است.

راپور قاچاقچبران انسانی را بدهید


قاچاقچبران انسانی از وعده های دروغین اقامت در استرالیا استفاده میکنند تا مردم را متقاعد کنند که پس انداز خود را به انها بدهند. به دروغ انها باور نکنید.

هر کسیکه به قاچاقچبر انسانی برای سفر غیرقانونی کشتی به استرالیا پول بدهد، آنچه را که برایش پرداخت کرده، دریافت نخواهد کرد. قاچاقچبران انسانی به مصٔونیت و آینده شما اهمیتی نمیدهند. آنها تنها به پول شما علاقه دارند.

با راپور دادن به نظارت سرحدات، تجارت قاچاقبران جنایتکار انسانی را متوقف کنید.

ویب سایت نظارت سرحدات

با مصٔونیت و قانونی سفر کنید


استرالیا پروگرامهای سخاوتمندانه بشردوستانه و مهاجرت دارد و یک سابقه طولانی در استقبال از پناهندگان دارد.

برای کسب معلومات بیشتر در باره انتخابهای خود برای سفر مصٔون و قانونی به استرالیا، از ویب سایت مهاجرت و تابعیت وزارت امور داخله بازدید کنید.

تنها راه قانونی دخول به استرالیا، درخواست دادن برای ویزه اعتباری استرالیا است. قاچاقچبران انسانی خلاف اینرا به شما خواهند گفت - فریب دروغ انها را نخورید.

ویب سایت امیگریشن