Loading

​​​​​​

Biên giới Úc đóng kín đối với việc di cư đường biển bất hợp pháp

Chính phủ Úc cam kết bảo vệ biên giới, chống vận chuyển người lậu tại khu vực, quan trọng là ngăn người ta liều mạng sống trên biển.

Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới do quân đội phụ trách, thành lập vào năm 2013 để thực hiện cam kết.

Cách nhập cảnh Úc duy nhất — có thị thực Úc hợp lệ.

Muốn biết thêm cách đến Úc an toàn, hợp pháp, truy cập Di trú và Quốc tịch.

Hoàn toàn Không có Cơ hội